Ergebnisse LW59

Akkordeon Altersgruppe III

LW59-A70-001
Madita Kathan (w) (2009)
Akkordeon
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW59-A70-005
Alexander Blazevic (m) (2008)
Akkordeon
22 Punkte, 2. Preis
LW59-A70-010
Anna Vandamme (w) (2009)
Akkordeon
23 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW59-A70-015
Samuel Eckert (m) (2008)
Akkordeon
20 Punkte, 2. Preis
LW59-A70-017
Samuel Kühnel (m) (2009)
Akkordeon
20 Punkte, 2. Preis
LW59-A70-020
Patrick Meier (m) (2008)
Akkordeon
25 Punkte, 1. Preis, Weiterleitung
LW59-A70-021
Marlene Kaufmes (w) (2008)
Akkordeon
21 Punkte, 2. Preis
LW59-A70-023
Johann Wieder (m) (2009)
Akkordeon
20 Punkte, 2. Preis